LUOTTAMUSMIEHEN TIEDOTE 2021


Turunkaupungin sivistystoimialan luottamusmiestiedote tammikuu 2021

Hei kaikki TOAY:n jäsenet!

Opettajan työaika ja palkka (OVTES) Mitä sinun kuuluu tehdä, mistä voit kieltäytyä ja mistä pitää pyytää lisäkorvausta?

1. Oppilastyöpäiviä on 190 (= lukuvuoden työaika).

Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuna arkipäivänä kuin lauantaina oleva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

Lukuvuoden koulutyö päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

2. Veso = koulutus- ja suunnittelupäivä, lukuvuodessa 3×6 tuntia.

Yksi päivistä voidaan jakaa pidettäväksi kahtena eri tilaisuutena.

Jos päätoimisen opettajan palvelussuhde (esim. sijaisuus) kestää vain osan lukuvuoden työajasta, hänellä EI ole osallistumisvelvollisuutta ei myöskään sivutoimisella tuntiopettajalla.

Jos opettaja tekee osittaista työaikaa (alle opetusvelvollisuus) hän osallistuu vesoihin samassa suhteessa kuin osa-aikaisuus-%. Muuta velvollisuutta osallistua koulutuksiin ilman erillistä korvausta ei enää ole. Lisäksi työnantaja voi määrätä enintään kaksi kehittämispäivää välittömästi ennen tai jälkeen lukuvuoden opettajatyöpäivien, kesto 6h, maksetaan päiväpalkka.

3. Oppitunti on 60 minuuttia.

Pidetyt oppitunnit ovat palkanmaksun perusta, palkka sisältää oppitunnin valmisteluun ja jälkitöihin kuluvan ajan.

Näihin kuluvaa aikaa kannattaa seurata, jotta kokonaiskuormitus ei kasva liian suureksi (=oman työn rajaus). Välituntivalvontaa ei voi määrätä esim. hyppytunnille. Välitunnilla tehtyjä töitä ei voi laskea YS-aikaan.

4. YS-aika = yhteissuunnittelutyöaika.

Määrä vaihtelee oppilaitoskohtaisesti (peruskoulu enintään 120h, lukio 101h, aikuislukio 89h), suoritetaan opettajatyöpäivinä. Ei tarvitse suorittaa työpaikalla.

YS-aika on suunniteltava lukuvuosittain riittävän tarkasti toimintasuunnitelman yhteydessä, koska aika on rajallinen eikä sitä voi ylittää.

Opettajan on syytä seurata ajan kulumista, jotta saa todellisen ja oikean kuvan käytetystä ajasta. Kirjallinen seuranta on ainoa mahdollisuus puuttua työkuormitukseen.

Jos YS-aika uhkaa ylittyä, ota yhteyttä lähiesimieheen. Jokaviikkoiset kokoukset vievät paljon aikaa muulta työltä, joten niiden tarpeellisuutta on syytä tarkkaan harkita. Jos jotain tehtäviä halutaan lisätä, jotain pitää ottaa pois. Painopistealueet voivat vaihdella koulussa vuosittain.

Turunkaupungin sivistystoimialan luottamusmiestiedote tammikuu 2021

YS-aikaan kuuluu

• Henkilöstökokoukset ja niihin valmistautuminen (opekokous, aineryhmä, tiimi, tavoite- ja kehityskeskustelu…)

• Huoltajayhteistyö (jatkuva yhteydenpito, Wilma, puhelut, s-postit, vanhempainillat, kasvatuskeskustelut, jälki-istunnon valvonta…)

• Yhteistyö sidosryhmien kanssa (päiväkoti, muut koulut, oppilashuoltohenkilöstö…)

• Koulun toiminnan kehittäminen ja suunnittelu (tapahtumat, juhlat, retket, teemapäivät, monialaiset oppimiskokonaisuudet, käytänteet…)

5. Lisätyöt, korvaukset sovittu:

• Ylituntipalkkio

▪ Vuosiviikkoylituntipalkkio (=vvt): yhden viikoittaisen ylitunnin hinta kuukaudessa, maksetaan koko lukuvuoden ajalta

▪ Kertatuntipalkkio: yhden yksittäisen ylitunnin hinta

• Jos ei ole palkattu koko lukuvuodeksi, niin ylitunnit maksetaan kertatuntipalkkiona tehtyjen tuntien mukaan. Sisältää kesän palkan osuudet.

• Luokanvalvontatyön palkkio 6-9 luokka (=luokanopettajan vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava korvaus, yläkoulussa palkkiosumma kerrotaan luvulla 1,4)

• Tukiopetuspalkkio (=oman viran ylituntipalkkio/45 min)

• Kerhotyö (kerhopalkkio/60 min) • Sijaisuuspalkkio (=ylituntipalkkio)

• Samanaikainen toisen opettajan tunnin hoitopalkkio (30 % ylituntipalkkiosta)

• Demonstraatioiden valmistelutunnit (rinnastetaan oppitunteihin)

• Kiertävän opettajan korvaus (viranhaltija vaihtaa toimipaikkaa kesken päivän, huojennuksille oma taulukko ja lisäksi maksetaan matkakustannukset)

• Yhdysluokka (1 vvt) • Kirjaston hoitotyö (1–3 vvt)

• Kokoelmien hoitotyö (1 vvt) • Musiikkiesitysten hoitotyö (1 vvt)

• AV-välineiden hoito (0,5–1,5 vvt) • Tietotekniikkavastaava (1–2 vvt)

• Oppilaskunnan ohjaustyö (0,5–1,5 vvt) • Tutoropettajan korvaus (130 euroa kuukaudessa / yhtä viikoittaista oppituntia vastaava työmäärä)

• Taide- ja taitoaineidenkorvaus (peruskoulu 7–9, summa määräytyy koulun koon mukaan, jaetaan koulukohtaisesti sovitulla tavalla)

• Koulu/oppilaitos/kuntakohtainen lisätehtävä (palkkiot koulukohtaisen sopimuksen mukaan) Turunkaupungin sivistystoimialan luottamusmiestiedote tammikuu 2021

• Karvin otantakokeiden järjestäminen ja tarkastaminen (kuuden oppilaan kokeen tarkastus = yksi ylituntipalkkio) • Lukiokerroin (luokkaopetustuntimäärä kerrotaan luvulla 1,10)

• Lukioresurssi (määrä on lukiota kohden 14 viikkotuntia + 0,17 viikkotuntia opiskelijaa kohden. Luokan ulkopuoliset työt ja tehtävät sovitaan lukuvuodeksi kerrallaan työsuunnitelmassa ja korvataan ylitunteina maksettaessa opetusvelvollisuudella 19.

Ylioppilastutkintoon liittyvien tehtävien korvaamiseen käytetään opettajan omaa opetusvelvollisuutta. Ylioppilastutkinnon valvonta kuuluu virkatehtäviin, eikä siitä makseta erillistä korvausta)

6. Lisätyöt, korvaukset sovittava erikseen ja AINA etukäteen:

• Hankkeet, projektit ja kyselyt. Ennen kuin lähdet mukaan, selvitä, mitä kautta lisätyö korvataan. Korvaus voi olla kertatuntipalkkio, päiväpalkka, erikseen sovittu tuntimäärä lisätyömääräyksellä (1,5 h työtä vastaa yhtä kertatuntipalkkiota) tai hankerahoituksella (tuntikirjanpito). Vain lukuvuosisuunnitelmaan merkityt asiat ovat opettajalle pakollisia. Esim. Taidetestaajat

• OPS-työ

• Muuttotyö

  • Uuden koulun suunnittelutyö

7. Mitä EI tarvitse tehdä?

• Töitä sairauslomalla, perhevapailla tai muulla virkavapaalla. Ei siis ole pakko antaa ohjeita, osallistua etänä/lähinä tai tarkastaa virkavapaa-ajan tehtäviä/kokeita.

• Osallistua leirikouluun. Jos opettaja haluaa, hän voi näin tehdä (=vapaaehtoisuus). Opettaja ei huolehdi rahojen keräämisestä. Leirikoulu on merkittävä koulun vuosisuunnitelmaan. Kyseessä on virkamatka eli opettaja on oikeutettu päivärahoihin. Leirikoulun valmistelusta tai pitämisestä ei saa lisäkorvauksia, joten niiden järjestämistä on syytä tarkkaan harkita. Opettajalla on vastuu oppilaista koko leirikoulun ajan.

• Siivota

• Hoitaa ruokapalvelua

• Olla muun alan ammattilainen (psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, lääkäri, poliisi… Tehtävä on ohjata avun tarvitsija oikeaan osoitteeseen) Turunkaupungin sivistystoimialan luottamusmiestiedote tammikuu 2021

Rehtorin työaika

1. Kokonaistyöaika (toiminnalliset vaatimukset huomioiva joustava toimistotyöaika), säännöllinen viikkotyöaika 36 h 15 min, voi kertyä epätasaisesti mutta tasoituttava vuosittain

2. Työaikasuunnitelma vahvistetaan ennen työvuoden alkua, toteutumista seurattava säännöllisesti

3. Opetustunnit koulumuodon, koulun koon ja huojennu. sten mukaan. Opetustunteja ei välttämättä tarvitse määrätä työjärjestykseen kiinnitettynä opetuksena.

Peruskoulun oppilaanohjaajan työaika

1. Vuodessa 1221 tuntia aikaan ja paikkaan sidottua työtä. Arkipyhät lyhentävät työaikaa kukin 7 tuntia.

2. Luokkaopetusta max. 500 tuntia lukuvuodessa. Kesäkeskeytysaikaan saa sijoittaa 30– 50 tuntia.

3. Työaikasuunnitelma laadittava ja seurattava sen toteutumista.

Lukion opinto-ohjaajan ja erityisopettajan vuosityöaika

1. Vuosityöaika 1600 tuntia, joista aikaan ja paikkaan sidottua työtä on 1200 tuntia

2. Työaikasuunnitelma laadittava ja seurattava toteutumista

3. Opinto-ohjaajan työajasta 30–50 tuntia on sijoitettavissa kesäkeskeytysaikaan, sovittava viimeistään helmikuun työajan seurantapalaverissa.

4. Erityisopettajan työajasta 30 tuntia voidaan paikallisella sopimuksella sijoittaa kesäkeskeytysajalle. Sovittava viimeistään helmikuussa vain erityisopettajan työhön liittyviin tehtäviin ensimmäisellä keskeytysviikolla.

Työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain perusteella voidaan puuttua työn kuormittavuuteen. Jos työntekijän todetaan kuormittuvan työssään terveyttä vaarantavalla tavalla, työnantajan on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin saatuaan tiedon asiasta.

Jos koet kuormittuvasi työssäsi liikaa, ole yhteydessä lähiesimieheen ja tarvittaessa työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen.

Terveisin,

Tero Koskinen,  pääluottamusmies, 040 631 9746

Linda Tammelin pääluottamusmies, varapääluottamusmies 040  487 2245