Luottamusmiehen maaliskuun 2021 tiedote


Turun kaupungin sivistystoimialan luottamusmiestiedote maaliskuu 2021

Hei kaikki TOAY:n jäsenet!

Maaliskuun tiedotteessa käydään läpi ajankohtaisia asioita liittyen koronatilanteeseen, palkankorotuksiin ja oppivelvollisuuden uudistumiseen. Lisäksi kerromme tuoreesta työtuomioistuimen päätöksestä liittyen eläkkeellä olevien oikeuteen saada vuosisidonnaisia lisiä.

1. Koronatilanne on heikentynyt virusmuunnosten takia kevään aikana. Tällä hetkellä tiedossa on seuraavat linjaukset: 

 • Alakoulut jatkavat lähiopetuksessa. Pyritään noudattamaan mahdollisimman hyvin annettuja turvallisuusohjeita.
 • Yläkoulut siirtyvät etäopetukseen 8.3–28.3. Lähiopetuksessa jatkaa valmistava opetus ja erityisen tuen pienryhmät. Rehtori päättää, miten integroitujen erityisen tuen oppilaiden opetus järjestetään.
 • Opettaja antaa joko lähiopetusta tai etäopetusta kaikilla kouluasteilla. Tästä periaatteesta on jokaisen opettajan pidettävä myös itse kiinni, ettei kuormitus kasva liian suureksi. Opetusta voi suoratoistaa eli striimata koteihin, mutta tästä ei saa aiheutua opettajalle lisätyötä. Koronasta johtuvat poissaolot rinnastuvat muihin poissaoloihin ja oppilaalla on oikeus tarvittaessa tukiopetukseen.
 • Lukiokoulutus toimii pelkästään etänä 28.3. asti.
 • Karanteenissa oleville oireettomille kokelaille pyritään järjestämään mahdollisuus osallistua ylioppilaskirjoituksiin poikkeusjärjestelyin. Opettajia ei voida velvoittaa karanteeniin määrätyn opiskelijan koetilanteen valvojiksi, vaan se on täysin vapaaehtoista lisätyötä. Lisäksi tartuntatautiviranomaisen tulee todeta valvojan suojausratkaisun olevan kunnossa. YTL toteaa seuraavasti: “Kokeen suorittaminen erillisessä tilassa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista, jos kokelaalle on tehty karanteenipäätös”.
 • Työväenopistot toimivat etänä koko kevään.
 • Työturvallisuus on aina työnantajan vastuulla. Jos työturvallisuus mietityttää, ole yhteydessä lähijohtajaan tai työsuojeluvaltuutettuun.
 • Työnantajalla on velvollisuus kirjata ylös työpaikalla koronalle altistuneet ja sairastuneet. Tämä tapahtuu tapaturmailmoitusjärjestelmän kautta. Karanteeniin määrätyistä tehdään “Läheltä piti”-ilmoitus ja koronaan sairastuneista “Ammattitauti” -ilmoitus.

 

2. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 0,72 % yleissivistävässä koulutuksessa ja 0,75 % työväenopistossa 1.4.21 lukien.Turun kaupungin sivistystoimialan luottamusmiestiedote maaliskuu 2021

3. Huhtikuun alusta tulee maksuun paikallinen 0,8 prosentin järjestelyerä, joka on laskettu marraskuun palkkasummasta. 

 • On sovittu, että 1.4. – 31.7.21 väliseltä ajalta järjestelyerä maksetaan kaikille työntekijöille kuukausittain euromääräisenä lisänä, joka on 0,93 % varsinaisesta palkasta. Ero prosenttien suuruudessa johtuu siitä, että euromääräisessä lisässä on huomioitu ylitunneista syntyvä palkkasumma. Tästä asiasta on pitänyt tulla rehtorin välittämä tiedote.
 • Neuvottelut järjestelyerän kohdentamisesta 1.8.21 alkaen ovat vielä kesken. Järjestelyerää voidaan kohdentaa tehtäväkohtaisiin palkkoihin TVA-järjestelmän kautta tai henkilökohtaisiin lisiin työsuorituksen arviointiin perustuvan järjestelmän kautta.

4. Oppivelvollisuuden laajentamista ja maksutonta toista astetta koskeva valmistelutyö etenee. Moni asia on vielä auki. 

 • Oppimateriaalien valinnassa tulee oppivelvollisuuslain mukaan kuulla opetushenkilöstöä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että valinnat tehdään pedagogisin perustein.
 • Opinto-ohjaajille on tullut uusia ohjausvelvoitteita jo tämän vuoden alussa. Opinto-ohjaajien tulee tarpeen mukaan antaa 8–9 luokkalaisille tehostettua henkilökohtaista opinto-ohjausta. Lisäksi ilman opiskelupaikkaa jääneitä oppilaita tulee ohjata kesän aikana. Näihin töihin tulee kohdentaa lisäresurssia ja mahdollisesti palkata uusia opinto-ohjaajia.
 • Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opettajille selkeät menettelytapaohjeet tilanteessa, jossa oppivelvollinen ei etene opinnoissaan riittävästi tai on vaarassa keskeyttää ne. Ohjeista tulee käydä ilmi mm. toimintatavat, vastuunajako sekä keinot, jotka ovat käytössä (opetus, erityisopetus, opintoohjaus ja muu ohjaus sekä oppilashuollon tuki).

5. Vuosisidonnaiset lisät pitää maksaa myös eläkkeellä olevalle opettajalle, joka on työskennellyt yli viikon päätoimisena opettajana. Saatavia voi vaatia maksuun takautuvasti 2018 vuoden alusta. Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Apua hakemuksen tekemiseen saa luottamusmieheltä.

Terveisin,

Tero Koskinen pääluottamusmies, 040 631 9746

Linda Tammelin, varapääluottamusmies  040 487 2245