Luottamusmiehen huhtikuun tiedote: työajan suunnitteluun ja seurantaan liittyvät ohjeet


Hei kaikki TOAY:n jäsenet!

Huhtikuun tiedotteen aiheena on työajan suunnitteluun ja seurantaan liittyvät ohjeet (OVTES)

• Yleissivistävän koulun rehtorille on ennen työkauden alkua vahvistettava työaikasuunnitelma. Sen toteutumista on seurattava säännöllisesti.

• Vuosityöajassa olevalle lukion opinto-ohjaajalle ja erityisopettajalle on ennen työkauden alkua vahvistettava työaikasuunnitelma. Sen toteutumista on seurattava säännöllisesti.

• Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorille on työnantajan vahvistettava vuotuiset työtehtävät ja tätä varten laadittava suunnitelma työajan käytöstä, jotta työaika rajautuu virkaehtosopimuksen mukaisesti.

• Perusopetuksen ja lukion yhteissuunnittelutyöajasta on laadittava suunnitelma, jotta YS-aika jakautuu mahdollisimman tasaisesti lukuvuodelle ja voidaan varmistaa työajan riittävyys suunnitelluille työtehtäville. Yhteissuunnittelutyöaika eli YS-aika. Allekirjoittaneet ovat päivittäneet yhteistyössä työnantajan kanssa ohjeen Turun kaupungin peruskouluille ja lukioille. Ohje on mennyt rehtoreille tiedoksi tulevan lukuvuoden suunnittelua varten.

1. Opettajan työaika koostuu seuraavista osista

• Oppitunnit esi- ja jälkitöineen (suunnitteluaika on rajattava itse)

• YS-aika (suunnittelu ja seuranta opettajalle vapaaehtoista, mutta suositeltavaa)

• Muut korvattavat tehtävät (opettajan on itse rajattava työtunnit linjaan korvauksen kanssa)

HUOM! TVA-tekijä kertoo vain työn vaativuudesta. Sen mukanaan tuomat lisätyötunnit ovat pääosin YS-aikaan kuuluvia.

2. YS-aikaa on peruskoulussa enintään 120 tuntia (eli keskimäärin 3h/vk) ja lukiossa enintään 101 tuntia.

• Jos opettaja tekee töitä alle opetusvelvollisuuden, myös YS-aika ositetaan samalla prosentilla

• Osan lukuvuotta työskenteleville YS-aika lasketaan työviikkojen määrän mukaan (esim. 120/38*työviikkojen määrä)

3. YS- aikaan kuuluvat tehtävät:

• Henkilöstökokoukset ja niihin valmistautuminen (kokoukset tulisi suunnitella ja aikatauluttaa lukuvuoden alussa. YS-aikaa on niin vähän, että kokouksia vain kokoontumisen vuoksi on syytä välttää)

• Huoltajayhteistyö

• Vanhempainillat

• Koulun kasvatustyön suunnittelu

• Opettajien yhteistyönä tapahtuva opetuksen suunnittelu

• Koulun toimintaan liittyvien tapahtumien, juhlien, retkien ym. suunnittelu

• Yhteistyö muiden koulujen ja päiväkotien opettajien kanssa

• Yhteistyö koulupsykologin, koulukuraattorin, terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden viranomaisten kanssa oppilasasioissa

• Kasvatuskeskustelut/jälki-istunnot

• Pedagogisten asiakirjojen laadinta ja ylläpito • Tavoite- ja kehityskeskustelut

• Muu rehtorin määräämä työ, joka voidaan laskea kuuluvaksi opettajan virkatehtäviin (esim. Tiedotteiden lukeminen, kyselyihin vastaaminen)

4. YS-aikaan EIVÄT  kuulu tehtävät, joista saadaan jo korvaus:

• omien oppituntien suunnittelu, valmistelu, toteuttaminen ja jälkityö

• erityistehtävät ja lisätehtävät (esim. OVTESin määrittämänä tulevat ja tukiopetus sekä kerhot, joita käsiteltiin luottamusmieskirjeessä tammikuussa)

• opettajatyöpäivät (ns. vesot) • koulutukset (työjärjestyksen ulkopuolella olevat koulutukset ovat opettajille vapaaehtoisia tai erikseen korvattavia)

• opetustehtävistä vapautettuna tehtävät työt

• oppilaiden lepoaikana tehdyt työt (ns. välitunnit)

• yhteiset tapahtumat, opintoretket ja leirikoulut (näiden määrää kannattaa miettiä) Turun kaupungin sivistystoimialan luottamusmiestiedote huhtikuu 2021

5. Rehtorin tehtävänä on laatia YS-ajan käytöstä koulukohtainen suunnitelma, jossa tunnit jakautuvat kaikille yhteisiin ja opettajan käyttöön jäävään osaan.

Opettajat on hyvä ottaa mukaan suunnitteluun, jotta yhteissuunnittelutyö olisi koulussa mielekästä ja tulosta tuottavaa. Koulukohtainen suunnitelma kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. Yhteistyöhön huoltajien kanssa on varattava riittävästi aikaa.

6. Jokaisen kannattaa tehdä omakohtainen suunnitelma opettajan käyttöön jäävästä osasta.

Suunnitelmassa on hyvä huomioida oma tilanne esimerkiksi tukipaperien suhteen. Tuntien seuranta ei ole pakollista, mutta se on ainut tapa opettajalle havaita, jos YS-aika ei riitä annettujen tehtävien hoitamiseen.

Opettaja ei voi ylittää YS-aikaa ilman lähijohtajan lupaa ja edellyttää korvausta ylityksestä. Jos suunnitellut tunnit eivät riitä, tulee viipymättä käydä lähijohtajan kanssa keskustelu ajankäytöstä. Seurannassa pitää ennakoida koko lukuvuoden tehtävät ja niihin varattu aika.

Rehtoreiden vastuulla on, että jatkossa YS-aika on väline koulun toiminnan kehittämiseen.

Tavoitteena on, että ajankäyttö suunnitellaan riittävän tarkasti ja tasaisesti koko lukuvuoden työajalle. Samalla opitaan rajaamaan työaikaa paremmin kuin tähän asti.

Monet opettajat ovat koronavuoden aikana kokeneet uupumusta, joten työaikaan liittyvien rajausten tekeminen on jatkossa entistäkin tärkeämpää.

Terveisin,

Tero Koskinen, pääluottamusmies                                                             Linda Tammelin

p. 040 631 9746                                                                                               p. 040 487 2245